دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

بعد شناختی:

کان (1990) پیشنهاد کرده می باشد که اشتیاق با اندازه سرمایه گذاری انرژی های فردی در کارها و امور شناختی نمایانگر می گردد. پژوهش ها نشان داده می باشد که کارهای شناختی از دو مولفه تشکیل شده اند:

  • توجه: اندازه زمانی که فرد برای فکر کردن در مورد یک تکلیف اختصاص می دهد.
  • جذب[1] (شیفتگی): اندازه جذب شدن (غرق شدن) و شدت تمرکز بر روی تکلیف.

توجه فرد به تکلیفش به عنوان یک منبع انگیزشی با ظرفیت محدود، در اختیار کامل فرد قرار دارد (مالش و السن[2]، 1976)و درحین کار کردن هدف های متعدد دیگری از قبیل تکلیف تأثیر، ناظر، سازمان، همکاران یا اهداف خارج از کار همچون زندگی فردی و خانوادگی منابع توجه محدود وی را به خود معطوف می دارند. کان عدم اشتیاق را با فقدان توجه نسبت به تکلیف کاری مرتبط دانسته می باشد. این ارتباط با یافته های پژوهش هایی که ارتباط بین تداخل های شناختی و کاهش عملکرد را نشام داده اند همسو می باشد. دراین وضعیت که حواس فرد به نگرانی های خارج از محیط کار پرت می باشد، منابعه شناختی برای انجام تکالیف کاهش می یابد (پیرسون و ساراسون[3]، 1996؛ به نقل از راتبارد[4]، 2001).

جذب (شیفتگی) همانند توجه، به عنوان یک سازه  انگیزشی درنظر گرفته شده می باشد چیزی شبیه به شعف به معنای حالت کل نگرانه ای که فرد در هنگام اقدام با درگیری کامل احساس می کند، می باشد (سیگزونتمیهالی[5]، 1990) در طول حالت شعف، افراد توجه را به محرک خاص محدود می کنند و برای شعف انجا اعمالشان نیازمند کنترل اگاهانه کمتری هستند. با این حال شیفتگی (جذب) باتجربه شعف متفاوت می باشد، شعف یک تجربه اوج کوتاه مدت و منحصر به فرد می­باشد (سیگزونتمیهالی،1990) در حالی که کان شیفتگی (جذب) را تحت عنوان یک حالت فراگیر و مستمر توجه و متمرکز معرفی کرده می باشد (ریچ، 2006).

شیفتگی به انگیزش درونی که میل به مشارکت در یک فعالیت به خاطر خود آن فعالیت می باشد کنیز شبیه می باشد (دسی و ریان، 1985) انگیزش درونی با متغیرهای محتوی کار از قبیل خودمختاری شغلی، تنوع مهارت، اهمیت تکلیف، هویت تکلیف و بازخورد شغلی مرتبط می باشد (تیگس، تتریک و فرید[6]، 1992). شیفتگی به گونه بارزی با انگیزش درونی متفاوت و متمایز می باشد. بدین لحاظ که انگیزش درونی  تکلیف ویژه ای می باشد و به علاوه یک حالت هیجانی مثبت را می طلبد، حال آنکه شیفتگی ماهیتی خنثی دارد (راتبارد، 2001).

توجه و شیفتگی را می توان به شکل نظری با بهره گیری از خودتنظیمی که یک فرایند شناختی تعیین کننده در تبدیل نیروی انگیزشی به رفتار و عملکرد می باشد با اشتیاق مرتبط ساخت. از طریق تنظیم توجه بر عملکردهای اجرایی فرد به تخصص دهی کوشش به فعالیت های مربوط به وظیفه و خارج می پردازد (کانفر، 1990؛ به نقل از ریچ، 2006).

[1]. Obsorption

[2]. March & Olsen

[3]. Pierce & Sarason

[4] -Rothbard

[5] -Csikszentmihalyi

[6].Tiegs , Tetrick& Fried

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد