دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

استعداد خستگی شغلی : سه نوع خستگی هست که هر سه مشکلاتی از توجه رادر بر می گیرد.آنها شامل زمانی می باشد  که آدمی از مشغول شدن به فعالیتی که می خواهد باز داشته می گردد،زمانیکه مجبوراست کاری را که نمی خواهد انجام دهد،یا زمانیکه بدون هیچ دلیلی حقیقتا قادر به انجام کاری نیست ،استعداد خستگی شغلی یک گرایش به تجربه خستگی در همه حالات مذکور می باشد(چین وهمکاران[1]، 578 :2006).

1-6-1-3- محرک بیرونی :محرکی که بوسیله عوامل خارج از فرد وخارج از کاری که انجام می گیرد برانگیخته گردد(دوری[2]،35:1982).

1-6-1-4- محرک  درونی : عوامل یا تقویت کننده های درونی آنهایی هستند که کنترل آنها در دست خود فرد می باشد واز احساس رضایت حاصل از کسب توفیق در رسیدن به هدف ناشی می گردد(هیل و پرکینز[3]،16:1985).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6-1-5- واکنش عاطفی: نگرانی، بی علاقگی، احساس تکراری بودن فعالیتها و تکالیف، عدم برانگیختگی تعریف پذیری مانند واکنشهای عاطفی می باشد(گیامبرا[4]، 69:1998).

1-6-1-6 – ادراک زمان: به نحوه بهره گیری افراد از زمان بر می گردد (تولار[5]، 45:1989).

1-6-1-7- بی قراری: سنجش صبر تحمل افراد پیش روی موقعتیهایی که مستلزم صبر می باشد (لی[6]، 15:1982).

1-6-1-8- اشتیاق شغلی: اشتیاق شغلی به عنوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به شغل تعریف می گردد .به جای یک حالت خاص وموقتی اشتیاق شغلی به یک حالت روانشناختی ثابت و فراگیر تصریح دارد(شائوفلی و همکاران، 565:2001).

1-6-1-9- شوق داشتن به کار : در این بعد، فرد کوشش قابل ملاحظه ای در انجام کارش، مبذول می دارد و بر جایگاه های دشوار پافشاری می کند (مارتینز و همکاران[7]  ،71:2003).

1-6-1-10- وقف کار شدن: این بعد با درگیری شدید روانی فرد کار کن با کار خود، مشخص گردد که ترکیبی از احساس معنا داری، اشتیاق و چالش می باشد (مارتینز و همکاران، 71:2003).

1-6-1-11- جذبه در کار: به اندازه تمرکز و غرق شدن فرد در کارش تصریح دارد، که این امر کناره گیری از شغل را برای فرد دشوار می سازد (سالانوا و همکاران ، 701:2006).

1-6-1-12- میل به ماندن: بیانگر نوعی حالت انگیزشی و درونی بالقوه در افراد برای بقا در شغلی که به آن اشتغال دارند (واینرو واردی[8]، 81:1980).

[1]-Chin Et Al

[2]-Dori

2-Hill & Perkins

[4]-Giambra

[5]-Tolar

[6]– Lee

[7]-Martinez Et Al

[8]– Winer & Vardi

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد