تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعه روش های کنترل تولید و فرکانس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش نفوذ این نوع منابع ،بخصوص نیروگاه بادی و خورشیدی در شبکه های قدرت، تاثیر آنها بر پایداری، کیفیت توان و قابلیت اطمینان[1] شبکه به یک چالش تبدیل شده می باشد. جهت مطالعه و رفع این معضلات مطالعات و تحقیقات گسترده ای صورت گرفته می باشد، بطور مثال,[5] [6] در مورد اتصال آرایه های خورشیدی و در [8],[7] نیروگاه بادی دو سو تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و در [9] درمورد ی مطالعه تاثیر اتصال نیروگاه بادی به سیستم و تاثیر آن بر پاسخ فرکانسی شبکه بحث شده می باشد.

روش‌های کنترل فرکانس به انواع مختلفی تقسیم می گردد که در ادامه، این روش‌ها و مقالاتی از این نوع ارائه خواهد گردید.

[1] Reliability

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word