عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

نتیجه بهره گیری از ذخیره ساز باتری در حضور واحد تولید بادی

نوسانات فرکانس شبکه را در دو حالت مورد مطالعه قرار  می دهیم که نتیجه آن به تبیین زیر می باشد .حالت اول بدون ذخیره ساز باتری می باشد و شاهد نوسانات قابل ملاحظه ای در فرکانس سیستم می باشیم که سبب کاهش کیفیت توان  می گردد ، همین امر بهره گیری از سیستم ذخیره ساز را الزامی می گرداند . حالت دوم از ذخیره ساز باتری بهره گیری شده می باشد ، که کاهش چشمگیری در این نوسانات را به دنبال دارد.

 

شکل  4-6: مقایسه فرکانس با وارد شدن واحد تولید بادی .صورتی بدون حضور باتری، آبی با حضور ذخیره ساز باتری

-8-4نمودار تابش خورشیدی

تابش خورشید به عنوان یکی از پارامترهای اصلی به مقصود تعییین  نقطه حداکثر توان خروجی سلول خورشیدی می باشد،پس از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . مقدار تابش سیستم فتو ولتائیک مورد نظر  اندازه گیری شده و در شکل (  5-1) نشان داده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل4-7: نمودار تابش خورشید[46]

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word