تکه هایی از این پایان نامه :

معرفی روش تحلیل مدار به کار رفته

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این قسمت روش حل مداری به کار رفته در محیط شبیه سازی معرفی می گردد. اهمیت انتخاب روش و گام تحلیل از این نظر می باشد که اگر گامهای روش تحلیل بیش از حد کوچک بوده و دقت بیش از نیاز بالا باشد، سرعت انجام شبیه سازی به شدت کاهش می یابد.؛ در چنین وضعیتی مطالعه و تحلیل سیستم ممکن نیست. از دیگر سو، بهره گیری از روشی نامناسب با گامهای حل بسیار بزرگ، منجر به واگرا شدن جوابها و عدم تطبیق آنها با واقعیت می گردد. پس بسیار مهم می باشد که یک روش مناسب به همراه گام حل مناسبی برای مدار در نظر رفته گردد. در محیط سیمولینک، وظیفه این کار را یک بلاک اختصاصی [1]به عهده گرفته می باشد. تنظیم ها در این قسمت به قرار زیر می باشد:

  • زمان نمونه گیری[2] مورد بهره گیری در شبیه سازی های این پروژه برابر ثانیه میباشد.
  • نوع شبیه سازی [3]، گسسته انتخاب شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word