عنوان کامل پایان نامه :استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با بهره گیری از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

تکه هایی از این پایان نامه :

انتخاب مدل اجرای بازار

حل مسئله استراتژی بهینه قیمت دهی به مدل اجرای بازار نیز بستگی دارد. انواع روش‌های اجرای بازار برق در فصل اول مطرح شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. همانطور که در فصل اول نیز ذکر گردید سه روش کلی برای اجرای بازار هست که عبارتند از :

  • روش قیمت گذاری یکنواخت(uniform)
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • روش پرداخت بر مبنای پیشنهاد(pay as bid)
  • روش قیمت گذاری گرهی(LMP)

در بیشتر کشور های دنیا روش اول که روش ساده ای می باشد مورد بهره گیری قرار می گیرد. در این روش بر اساس قیمت تسویه بازار به تمامی تولید کنندگان پول پرداخت می گردد. در روش دوم به هر بازیگر بر اساس قیمت پیشنهادی خودش پرداخت می گردد.در روش سوم پرداخت به تولید کنندگان با در نظر داشتن قیمت برق در محل اتصال ژنراتور به شبکه انجام می گردد. این روش بسیار به ساختار شبکه و جایگاه جغرافیایی ژنراتورها بستگی دارد.

در ایران از روش دوم بهره گیری می گردد. تفاوت اصلی روش دوم نسبت به روش اول این می باشد که در روش دوم به دلیل اینکه پرداخت بر اساس قیمت پیشنهادی بازیگر انجام می گردد سود بازیگر مستقیما به پیشنهاد قیمتی او بستگی دارد و این امر موجب می گردد مسئله استراتژی قیمت دهی برای بازار با قیمت گذاری PAB بسیار پر اهمیت تر از روش های دیگر باشد. اما در روش اول قیمت پیشنهادی بازیگر به نوعی تنها مبنایی برای برنده شدن یا نشدن او به شمار می رود و سود نهایی بر اساس قیمت تسویه بازار تعیین             می گردد. لذا در این پژوهش برای حل مسئله استراتژی قیمت دهی از روش اجرای بازار به صورت PAB بهره گیری می گردد. در این روش درآمد بازیگر i به صورت زیر محاسبه می گردد:

احتمال برنده شدن بازیگر i *قیمت پیشنهادی بازیگر i *اندازه مگاوات پیشنهادی بازیگر i =درآمد بازیگر i

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word