عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

3-8-1 روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی

برای برآورد این الگو معمولاً از روش کمترین مجذورات معمولی که به اختصار بهOLS معروفند، بهره گیری می گردد. این روش ویژگی های مطلوب آماری نظیر بدون تورش بودن، بهترین برآورد کننده خطی بدون تورش یا BLUE بودن را دارا می باشند. در این روش پس از تخمین ضرایب هر یک از متغیرها در الگو، با بهره گیری از بکارگیری آزمونهای فرضیه نسبت به اعتبار آماری هریک از ضرایب حکم می کنیم.

3-8-2 منطق آزمون فرضیه

پس از تخمین یک الگوی رگرسیون، برای تحلیل و تفسیر اعتبار آماری ضرایب بدست آمده برای هر یک از متغیرها بایستی از آزمونهای آماری بهره گیری نمود. متداول ترین آزمون آماری در این خصوص آزمون t-test می باشد که در آن با در نظر داشتن شکل توزیع t می توان در مورد اندازه t بدست آمده و مقدار p-value مرتبط با آن برای هر یک از ضرایب قضاوت نمود. این توزیع دارای شکلی متقارن با میانگین صفر می باشد که انحراف معیار آن برای نمونه های کوچک (30 n) کمی بیشتر از یک می باشد. به این ترتیب شکل این توزیع کمی مسطح تر از توزیع نرمال استاندارد می باشد. از این توزیع می توانیم برای یافتن احتمال اینکه برآورد کننده مورد نظر بین دو مقدار قرار گیرد، بهره گیری کنیم. برای این مقصود از روش طرح فرضیات صفر و فرض مقابل آن بهره گیری می کنیم. معمولا فرض قابل آزمون عبارت از این حکم می باشد که پارامتر بخصوصی از جامعه مساوی مقدار معینی می باشد.

در نظر یه آمار چنین فرضی، فرض صفر می باشد وبا نشان داده می گردد. زیرا که نشانگر آن می باشد که تفاوتی بین مقدار واقعی پارامتر جامعه و آن چیز که که مفروض می باشد، وجود ندارد. از آنجا که فرض صفر یک گزاره قابل آزمون می باشد، بایستی گزاره متقابلی برای آن وجود داشته باشد (اگر این طور نباشد احتیاجی به آزمون نیست). گزاره مقابل، فرض مقابل نامیده می گردد که ما آن را با نشان می دهیم. تعیین فرض صفر و فرض مقابل، اولین قدم در برخورد با مسائل آزمون فرض می باشد. قدم بعدی، پیدا کرئن معیاری می باشد که بر مبنای آن بتوان تصمیم گرفت که فرض صفر بر مبنای شواهد بایستی رد یا قبول گردد. این معیار یا قاعده بدون در نظر گرفتن مسأله در اصل یکی می باشد: معیار مزبور یک آماره آزمون و یک مرز برای تقسیم فضای نمونه ای به ناحیه رد و ناحیه قبول تعریف می کند. آماره آزمون صرفاً فرمولی می باشد که چگونگی مقابله فرض را با شواهد به ما نشان می دهد. ناحیه رد، گاهی ناحیه بحرانی نیز نامیده می گردد که زیر مجموعه ای از فضای نمونه ای می باشد که اگر مقدار آماره آزمون در آن قرار گیرد، فرض صفر رد می گردد. به همین ترتیب، ناحیه عدم رد که معمولا ناحیه قبول نامیده می گردد، زیر مجموعه ای از فضای نمونه ای می باشد که اگر مقدار آماره آزمون در آن قرار گیرد، فرض صفر رد نمی گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  •  آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد ارتباط هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ ارتباط هست؟
  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله افول ارتباط هست؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید