تکه هایی از این پایان نامه :

قیود مسئله

همانطور که در فصل اول تصریح گردید یکی از نهادهای به وجود آمده پس از تجدید ساختار در صنت برق بهره بردار مستقل سیستم می باشد. کار اجرای بازار در نهایت بر عهده اپراتور بازار می باشد که اغلب در دنیای امروزی بهره بردار مستقل سیستم کار اپراتور بازار را نیز انجام می دهد.ISO  آغاز پیشنهاد قیمت تولید کنندگان و مصرف کنندگان را به  همراه تمامی قیود و اطلاعات فنی تولید کنندگان و مصرف کنندگان را دریافت می کند. سپس بازار را با در نظر داشتن قیود موجود اجرا کرده و نتیجه بازار را که شامل اندازه تولید هر یک از تولید کنندگان شرکت کننده در بازار و نیز اندازه توان برنده شده توسط مصرف کنندگان می باشد اعلام می کند.شکل زیر به صورت مفهومی فرآیند تسویه بازار را توسط ISO نشان می دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word