عنوان کامل پایان نامه :استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با بهره گیری از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

تکه هایی از این پایان نامه :

3-2- دسته بندی مقالات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که در فصل دوم پژوهش اظهار شده می باشد ، مقالات مختلف پیشنهادات مختلفی در مورد حل مسئله پیشنهاد دهی بهینه به بازار ارائه کرده اند. روشهای ارائه شده تفاوت ها وشباهتهایی با هم دارند به گونه ای که می توان آنها را از نظر شاخصهای مختلفی دسته بندی نمود. از لحاظ بعد زمانی تعریف مسئله رویکرد این مقالات در حل مسئله استراتژی قیمت دهی بهینه به دو دسته کلی تقسیم می گردد:

الف ) بعضی مقالات مسئله استراتژی قیمت دهی بهینه را برای تنها یک ساعت شبیه سازی کرده اند. بر این اساس هر تولید کننده در هرساعت تنها برای یک ساعت بعد خود تصمیم گیری کرده و پیشنهاد بهینه خود را در یک ساعت بعد به بازار ارائه می دهد. در این موضوع بایستی به این نکته توجه نمود که در دنیای واقعی این کار برای دو دسته تولید کنندگان قابل انجام می باشد. دسته اول تولید کنندگانی که تأمین کننده بار پایه هستد و به دلیل قیود فیزیکی امکان تغییرات زیادی در خروجی آنها وجود ندارد.توان تولیدی این دسته از تولید کنندگان معمولا در حداکثر قرار دارد و تنها قیمت پیشنهادی به بازار را تنظیم می کنند. نیروگاه های هسته ای از این دسته تولید کنندگان به شمار می طریقه. دسته دوم تولید کنندگانی که توانایی تغییرات سریع در خروجی خود هستند و صرف نظر از اینکه چه مقدار توان در بازار برنده شوند خیلی سریع می توانند راه اندازی شده و به مقدار برنده شده برسند. نیروگاه های گازی از این دسته تولید کنندگان هستند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word