تکه هایی از این پایان نامه :

نتیجه گیری

در این فصل جزییات و خصوصیات شبیه سازی، تا آنجا که مجال بود، اظهار گردید. در آغاز توپولوژی کلی شبکه مورد مطالعه، تعداد شینها، نام آنها و نواحی کنترلی مطالعه گردید. در ادامه انواع بارهای شبکه، انواع واحد های تولید، مکان قرار گیری آنها و دیگر جزییات اظهار گردید. همچنین کنترل بار- فرکانس برای تنظیم فرکانس شبکه معرفی گردید و حلقه کنترلی اولیه و تکمیلی آن مطالعه گردید. مدل های مورد نیاز برای ساخت کنترل کننده، مانند مدل توربین، مدل گاورنر سرعت، و مفاهیمی مانند مشخصه افتی، ضریب میرایی بار، ثابت ممان اینرسی و… معرفی گردید. همچنین فرض های لازم، ساده سازی ها و صرف نظر های مناسب نیز اظهار گردید. پس از اظهار روابط ریاضی حاکم بر مساله، مدل سازی آنها و ساده سازی، در انتها یک مدل جامع کنترلی برای سیستمی با چندین ناحیه کنترلی ارایه گردید که شامل حلقه اولی و تکمیلی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین دیگر پارامترها و جزییاتی که ممکن می باشد خواننده در باره ی آنها ابهام داشته باشد، معرفی شدند. در این فصل کوشش گردید فقط و فقط جزییات ضروری برای فهم مطلب اظهار گردد تا نتایج شبیه سازی ارایه شده، که در فصل چهارم آمده، شفاف و قابل فهم گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word