تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1- شبکه های مورد مطالعه

برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی، آزمایش بر روی 2 شبکه­ی 33 شینه و 6 شینه­ی استاندارد انجام شده می باشد که در زیر به تجزیه و تحلیل و نظاره­ی نتایج حاصل از هر کدام از شبکه­ها پرداخته شده می باشد:

الف)شبکه­ی 33 شینه

در شکل 4-1 شبکه­ی 33 شینه مورد مطالعه نشان داده شده می باشد که در این شبکه شین شماره 1 شین مرجع بوده و به شبکه بالادست متصل می­باشد.

شکل 4-1- میکروگرید 33 شینه مورد مطالعه

 

بار پیک روی شینه‏های این سیستم در جدول  نشان داده شده می باشد. هدف این مطالعه بهره گیری بهینه از ظرفیت اینورتر سیستم فتوولتائیک می­باشد. پس برای پیاده­سازی این روش به پروفیل بار 24 ساعته نیاز می باشد. پروفیل بار 24 ساعته مورد بهره گیری در این مطالعه از حاصل ضرب بار پیک سیستم 12 شینه میکروگرید در یک بار معمول روزانه که به صورت درصدی از بار پیک می­باشد، بدست می­آید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word