شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با بهره گیری از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

تکه هایی از این پایان نامه :

اظهار مسئله به صورت مفهومی

همانطور که در فصل اول پژوهش اظهار شده می باشد با تجدید ساختار در صنعت برق بعضی مفاهیم جدید وارد صنعت برق گردید که هر یک به دنبال بهینه سازی ساختار جدید صنعت برق بوده می باشد. یکی از مسائل اظهار شده استراتژی قیمت دهی بهینه می باشد که به دنبال حداکثر کردن سود بازیگران بازار می باشد. هر تولید کننده با در نظر داشتن اینکه چه حجم از تولید خود را در چه قیمتی به بازار عرضه کند اندازه سود آن متغیر می باشد. پیشنهاد قیمت بالا ممکن  می باشد بازیگر را از مجموعه برندگان خارج کند و در این صورت تولید کننده در بازار برنده نمی گردد. همچنین پیشنهاد قیمت پائین می تواند فرصت بدست آوردن سود بیشتر را از تولید کننده بگیرد . همچنین در صورتیکه بازیگر تمامی تولید خود را در یک پله به بازار پیشنهاد کند ریسک بزرگی مرتکب شده می باشد زیرا اگر پله مورد نظر برنده نشود بازیگر تمامی فرصت تولید خود را از دست میدهد. لذا مسائلی از این قبیل موضوع استراتژی بهینه قیمت دهی رامطرح می کند. برای اینکه تعیین گردد در هر ساعت هر بازیگر چه اندازه تولید را در چه قیمتی و در چند پله به بازار عرضه کند بایستی مسئله ای بهینه سازی تعریف و حل گردد.

هسته اصلی یک مسئله بهینه سازی از سه بخش عمده زیر تشکیل می گردد :

  • مجهولات مسئله (متغیر های کنترلی مسئله)
  • تابع هدف مسئله
  • قیود مسئله

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word