عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه سیستم  تولید توان فوتو ولتائیک

شکل( 3-25). سیسستم فتو ولتائیک شامل آرایه  ،یک اینورتر ،و یک کنترلر می باشد بطوریکه ولتاژ آرایه ، جریان آرایه ، انحراف فرکانس، ولتاژ تولید شده توسط اینورتر،  جریان تولید شده توسط اینورتر و خطای بین جریان مرجع و جریان لحظه ای تولید می باشد. الگوریتم کنترل اینورتر بسیار ساده می باشد.بدین ترتیب که ولتاژ و جریان خروجی اینورتر حس شده و با چرخش همزمان از سه فاز به دوفاز تبدیل می گردد. با تقسیم توان مرجع خروجی بر ولتاژ اینورتر  حس شده جریان مرجع بدست می آید. سپس خطا بین جریان مرجع اینورتر و جریان واقعی اینورتر توسط یک کنترلر انتگرالگیر تناسبی برای تولید پالس های مدولاسیون عرض پالس[1] پردازش می گردد. و ضرایب تناسبی و انتگرالی مربوط به کنترلر هستند. انتخاب این ضرایب براساس مصالحه ای بین عملکرد حالت همیشگی و دینامیکی سیستم انجام می شود. اگروبزرگ در نظر گرفته شوند ، خطای حالت ماندگارپاسخ کاهش خواهد پیدا نمود . از طرفی دیگر اگروکوچک باشند ، عملکرد دینامیکی سیستم در برابرتغییرات اندازه تابش نور خورشید و درجه حرارت محیط بهتر خواهد بود.

[1] Pulse width modulation

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word