عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

مبدلبه

انواع مختلفی از مبدل های مبدلبه هست، اما به علت پایین بودن ولتاژ خروجی سلول خورشیدی به گونه معمول از مبدل افزاینده  ولتاژ ، در ساختار سیستم تولید توان خورشیدی بهره گیری می گردد. علت بهره گیری از مبدل افزاینده علاوه بر افزایش ولتاژخروجی سیستم، متغیر بودن مقاومت ورودی مبدل با تغییرسیکل کاری سیگنالاعمالی می باشد. این ویژگی مبدل این قابلیت را می دهد که با تغییر سیکل کاری بتوان ولتاژنقطه کار سلول خورشیدی را عوض کرد[56].

32-5--کنترل و ردیاب نقطه حداکثر توان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این بخش می تواند شامل سنسور ها ، تولید کننده موجو سیستم پیاده کننده ردیابی نقطه حداکثر توان باشد. این بخش با دارا بودن سیستم کنترلی بسته به روش موجود با اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز نقطه کار مناسب که همان نقطه حداکثر توان خروجی سلول خورشیدی می باشد، پیدا نمود می کند. سپس با در نظر داشتن این شرایط با اعمال فرمان مناسب را تغییر سیکل کاری به مبدل موج،این مبدل ولتاژ خروجی سلول خورشیدی را به نقطه کارمناسب سوق می دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word