دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی

1-6-2-1- استعداد خستگی شغلی: برای مطالعه وضعیت استعداد خستگی شغلی از پرسشنامه 28 سوالی توسط وادانودیچ وکاس ساخته شده بهره گیری می گردد. این پرسشنامه پنج حیطه خستگی شغلی یعنی محرکهای بیرونی، محرکهای درونی، واکنش های عاطفی، ادراک زمان و بی قراری را می سنجد.پاسخی که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه میدهند، اندازه استعداد خستگی شغلی کارکنان را نشان می دهد.

1-6-2-2- اشتیاق شغلی : در این پژوهش اشتیاق شغلی به شیوه مستقیم با یک پرسشنامه 17 سوالی که توسط اترخت طراحی گردیده، سنجیده می گردد که در سه بعدانرژی حرفه ای (6سوال)، فداکاری(5سوال) و شیفتگی(6سوال) می باشد.پاسخی که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه میدهند ، اندازه اشتیاق شغلی کارکنان را نشان می دهد.

1-6-2-3- میل به ماندن :در این پژوهش میل به ماندن از طریق پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر19سوال پنج گزینه ای  سنجیده می گردد.پاسخی که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند ، اندازه میل به ماندن کارکنان را نشان می دهد.

1-7- نوع متغیرها

1-7-1-متغیر ملاک

در پژوهش حاضر، متغیر اشتیاق شغلی و میل به ماندن به عنوان متغیرهای ملاک در نظر گرفته شده اند.

1-7-2-متغیر پیش بین

در پژوهش حاضر، متغیر استعداد خستگی شغلی و اشتیاق شغلی به عنوان متغیرهای پیش بین در نظر گرفته شده اند.

اختصار

در این فصل هر سه متغیر پژوهش با مولفه هایش معرفی گردید .بعلاوه اهمیت وضرورت پژوهش،اهداف پژوهش،قلمرو پژوهش، واژه ها و نوع متغیرها مورد مطالعه قرار گرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد