دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

بعد هیجانی:

همانگونه که کان (1990 و 1992) عنوان کرده اید، افراد هنگامی به تأثیر خود مشتاق هستند که رفتارهایشان نشانگر سرمایه گذاری انرژی و هیجان فردی باشد. پژوهشگران دیگر پیشنهاد کرده اند که سرمایه گذاری هیجانات در عملکرد یک خصیصه برای وابستگی تأثیر می گردد (کلمن، 1985). به نظر کلمن بالاترین سطح سرمایه گذاری انرژی های فردی در تأثیر سطحی می باشد که شخص هیجاناتش را درگیر می کند. در این سطح افراد به خاطر وجود یک ارتباط هیجانی بین خود و کارشان در تکلیف حضور کامل دارند. این دیدگاه با نظر کان (1990) که می گوید افراد هنگامی به تأثیر خود اشتیاق نشان می دهند که به لحاظ هیجانی در یک فعالیت فرو طریقه، مشابهت دارد (ریچ، 2006).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تجربه هیجانی فرد در هنگام کار غالباً از احساسات فردی رغبت، غرور و خصومت ورزی وی منتج می گردد. در پژوهش های قبلی انجام شده بر ابعاد تجربه های هیجانی کارمندان در کارشان، دو دسته عوامل گسترده و کلی که عواطف مثبت وعواطف منفی نامیده می شوند، شناسایی شده می باشد. عواطف مثبت که تلفیقی از رضایتمندی و انرژی هستندبه اندازه تجربه احساس رغبت، جنب و جوش و هشیار بودن فرد تصریح دارد (واتسون، وایز، وایدا و تلگن، 1999).

وجود هیجانات مثبت بالا نشانگر اندازه انرژی زیاد، تمرکز کامل و اشتیاق لذتبخش می باشد. برعکس، عواطف منفی از براشفتگی، بی حوصلگی، کندذهنی و عدم اشتیاق را شامل می گردد (واتسن همکاران، 1985).

هر چند یافته های راتبادر نشانگر اثرگذاری هیجانات فرد بر ورابط میان توجه، شیفتگی و اشتیاق می باشد، اما و یک بعد هیجانی را در تبیین خود از اشتیاق لحاظ نکرده می باشد. پژوهش های انجام شده در خصوص عواطف نشان داده شده می باشد که هیجان ها در قالب دو بعد گسترده عواطف مثبت و عواطف منفی سازمان دهی شده اند که اقتضائاتی مستقل از هم هستند تا منتهی الیه های متضاد یک پیوستار (واتسون و همکاران[1]، 1999).

[1] -Watson At Al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد