دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم اشتیاق شغلی

طبق الگوی اشتیاق شغلی(باکر ودموروتی،2008) بعضی ازمنابع شغلی و شخصی در محیط کارموجب ایجاداشتیاق شغلی درکارکنان می گردندو متعاقبا اشتیاق شغلی نیز به پیامدهای مثبت درمحیط کارمنجرمی گردد طرفداری همکاران وسرپرست، بازخورد ازعملکرد تنوع وظیفه واستقلال وفرصتهای یادگیری ازجمله این منابع هستندکه اشتیاق شغلی کارکنان را افزایش می دهند(باکر ودموروتی، 2008، اسکاوفلی و سالانووا، 2007). همچنین این منابع می توانندازطریق ایجادنگرشهای شغلی وحالات مثبت از قبیل اشتیاق شغلی بردوپیامدمهم درمحیط کارشامل عملکرد وظیفه ای و قصدترک شغل اثربگذارند(بیسواز،2010).

اشتیاق شغلی، به اندازه انرژی و دلبستگی به شغل و اثربخشی حرفهای تصریح داشته و دارای سه بعدجذب، نیرومندی و وقف خودمی باشد (اسکافیلی وهمکاران،2002).

اشتیاق شغلی دارای سه بعد می باشد: شوق داشتن به کار(انرژی حرفه ای) : با سطوح بالای انرژی و انعطاف پذیری ذهنی هنگام کار کردن، اشتیاق به سرمایه گذاری در کار و مقاومت حتی در رویارویی با معضلات کاری، توصیف می گردد. . پس کارمندی که شوق زیادی نسبت به کار دارد در سطح بالایی نسبت به شغلش دارای انگیزه می باشد و به احتمال بیشتری هنگام مواجه با سختی های کار مقاومت نشان می دهد. این مؤلفه از لحاظ مفهومی شبیه به مفهوم ا نگیزش درونی می باشد (سالوناوا، دپیرو، 2005).

انگیزش درونی تصریح به نیاز یک فرد برای انجام فعالیتی خاص دارد، به این علت که این فعالیتها به او خشنودی درونی می دهد و این پاداش دهی درونی فعالیت هیچ  هدف بیرونی را در بر نمی گیرد( مانند حقوق و ترفیع) (وسی واریان، 1985).

جذبه در کار(شیفتگی حرفه ای) : با تمرکز عمیق فرد نسبت به کار و به سختی جدا شدن از کار، گذشت سریع زمانی، فراموش کردن همه چیزهای اطراف حین انجام کار توصیف می گردد (گونزالس و همکاران،2006).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد