دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه شوفلی

برخلاف کسانی که از فرسودگی شغلی رنج می بردند کارگردان دارای اشتیاق شغلی، احساس قدرتمندی و ارتباط موثر با کارشان رادارند. همچنین آنها خودشان را برای برآوردن مسئولیت های شغل شان توانمند می بینند. اشتیاق شغلی وضعیت مثبت و رضایت بخش ذهنی در ارتباط با کار توصیف شده می باشد که با سه مولفه انرژی حرفه ای ، فداکاری حرفه ای وشفتگی حرفه ای مشخص می گردد (شوفلی وهمکاران 2005). به عبارت دیگردر اشتیاق احساس رضایتمندی هست برخلاف آن در فرسودگی شغلی فرد یک خلا وبی معنی بودن را در زندگی احساس می کند.

اشتیاق شغلی چیزی بیش از یک وضعیت هیجانی گذرا و خاص می باشد و به یک حالت پایای سرایت کننده وهیجانی – شناختی تصریح داردکه بر روی یک موضوع، واقعه، شخص، رفتار خاص متمرکز نمی گردد. ازطرف دیگر اشتیاق،  که به یک وضعیت ذهنی فعلی کارمند در حال حاضر تصریح دارد. نباید با یک ویژگی شخصیتی که یک خصلت پایدار می باشد اشتباه گردد (باکر و شوفلی ، 2000)

انرژی حرفه ای با یک سطح بالا از انرژی و انعطاف پذیری ذهنی هنگام کار، تمایل (علاقه) به کوشش در کار و مقاومت پیش روی معضلات کاری مشخص می گردد. فداکاری حرفه ای به درگیر شدن کامل در کار و تجربه یک احساس مهم بودن، رغبت، افتخار و چالش در کار تصریح دارد. شیفتگی حرفه ای به تمرکز کامل و احساس خوشایند غرق شدن در کار، مشخص می گردد به طوری که زمان در هنگام کار کردن برای فرد به سرعت می گذرد وبرای وی مشکل می باشد که از کارش جدا گردد. انرژی و فدارکاری حرفه ای به ترتیب قطب های مقابل خستگی و بدگمانی به عنوان دو نشانه اصلی فرسودگی شغلی می باشد. پیوستاری که به وسیله انرژی به عنوان قطب مثبت و خستگی به عنوان قطب منفی به وجود می آید، انرژی نامیده می گردد. و پیوستاری که به وسیله فداکاری حرفه ای و بدگمانی، به عنوان قطب های مثبت و منفی تشکیل می گردد، هویت[1] نامیده میشود (شوفلی و باکر، 2001). پس اشتیاق شغلی با سطح بالای انرژی و هویت قوی در کار مشخص می گردد و از طرف دیگر فرسودگی شغلی با سطح پایین از انرژی و هویت ضعیف در کار شناخته می گردد شکل (2-1) ارتباط بین مولفه های از اشتیاق و فرسودگی را نشان می دهد.

[1]-Identification

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد