دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه تحقیقات انجام شده در ارتباط با استعداد خستگی شغلی در خارج کشور

مکث ورث[1](1948) در تحقیقی نشان داد که با افزایش خستگی، عملکرد شغلی در یک کار کشیکی کاهش می‌یابد.

اسمیت (1955) در پژوهشی نشان داد که گروهی از مشخصه‌های فردی که در افراد متفاوت قابل پیش بینی بودند، در خستگی کاری، و همچنین تغییر و تنوع در نتیجه‌ی یک کار تولیدی می‌توانست نتیجه‌ی خستگی در خود شخص باشد. اسمیت (1955) دریافت هیچ گونه ارتباط قابل پیش بینی بین عملکرد شغلی و ارزیابی خستگی از طرف خود شخص در میان کارگران یک کار تولیدی وجود ندارد. اسمیت دریافت که کارگرانی که استعداد و آمادگی خستگی را دارند اغلب جوانتر، بی­قرار و ناراضی بودند. هیچ تأییدی برای هوش و انگیزه بعنوان دو عامل مهم پـیش بینی کننده دراستعداد خستگی وجود نداشت.

اسمیت (1981)  در تحقیقی نشان داد عامل معضلات در نظر داشتن خستگی شغلی، موجود در فرد مربوطه می باشد. بعضی از افراد( برو نگرایی، با استعداد خستگی، بالا و هیجان خواهان بالا) به محرک های بیرونی بیشتری نیاز دارند وبه احتمال زیاد در فعالیتهای روزمره خستگی بیشتری را تجربه می کنند(اسمیت 1981).

همیلتون،‌هایر[2]، و بوش باوم[3] (1984) ،در تحقیقی نشان دادند که احساس خستگی با کنترل احساسات ارتباط دارد.آنها عقیده دارند که تمرکز توجه فرد تنها بر روی یک بعد از شرایط موجود،که بوسیله آن حواسپرتی بالقوه به وجود می آید ،ممکن می باشد به احساس یکنواختی بیانجامد.

دامراد- فرای و لیرد (1989)، بر طبق تحقیقاتشان درمورد‌ی تأثیر سطح آشفتگی وظیفه و شخصیت (درون گرا و برونگرا ) فرد، اینگونه نتیجه‌گیری کردند که خستگی زائیده‌ی” قضاوت فراشناختی ذهنی شخص در مورد ظرفیت درک و حواس یک فرد می‌باشد” (فرای ولیرد،1989).

 در پژوهش انجام شده توسط سیب و ودانوویج[4] (1998) از تأثیر ذهن درخستگی طرفداری شده می باشد. مخصوصاً این محققان دریافتند که در افراد با اندازه بالای توجّه (یعنی امکان ایجاد توجّه کامل) خستگی کمتری نظاره می گردد. همچنین سیب و ودانویچ فهمیدند که افرادی که به اندازه زیادی ازحالت‌های درونی خود آگاه بودند (خود آگاهی مثبت) به گونه مشخص کمتر مستعد خستگی تشخیص داده شدند. این یافته با گزارشات وات و بلنچارد[5] (1994) همسو می باشد مبنی بر اینکه افرادیکه نیاز کمتری به فعّالیت ذهنی دارند (افرادی که احتمالاً خود را کمتربا فعّالیت‌های ذهنی درگیر می‌کنند و از فعّالیت‌های ذهنی لذّت کمتری می‌برند) بیشتر مستعد خستگی هستند.کاس، ودانوویچ، استانی و تیلور[6](2001) در تحقیقی که، دو گروه دانش آموز را با استعداد خستگی بالا و دیگری با استعداد خستگی پائین در یک مدل کامپیوتری ( ساعت مک ورث ) مورد مطالعه و آزمایش قرار دادند

[1]-Mckworth

[2]– Haier

[3]-Buchsbaum

[4]-Seib And Vodanovich

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5]– Watt And Blanchard

[6]– Taylor

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد