دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه تحقیقات انجام شده در ارتباط با میل به ماندن در داخل کشور

رشید پور(1380) در تحقیقی نشان داد که کارگران ساده بیشتر به واسطه علت های محیطی آن هم از نوع عوامل مربوط به محیط خارجی، شغلشان را حفظ می کنند. علت های ماندگاری مدیران و متخصصان به واسطه عوامل مربوط به رضایت شغلی، محیط داخلی و محیط خارجی بود. و کارگران نیمه ماهر و کادر اداری در مقایسه با کارگران ساده از تشابه بیشتری با مدیران و متخصصان برخوردارند. کارکنان با سابقه بیشتر، به علت های انگیزشی و بهداشتی ماندگارند و هر چه سنوات خدمات بیشتر باشد احتمال جایگزینی علت های محیط داخلی و خارجی در ماندگاری بیشتر می گردد و از نظر سطح تحصیلات نیز تفاوتهایی نظاره می گردد. با این ترتیب که افراد با سطح تحصیلات دانشگاهی، بیشتر به دلیل عوامل مربوط به رضایت شغلی و عوامل بهداشتی می مانند در حالیکه افراد غیر دانشگاهی علت های محیطی را به عنوان مهمترین علت های ماندن خود اظهار کرده اند(رشیدپور ،1380).

در پژوهشی که توسط آذرنوش وهمکاران(1391) در بین کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب(اهواز) با عنوان”ارتباط مالکیت روانشناختی با تعهد عاطفی ومیل به ماندن ”  انجام گرفت نشان داده گردید که بین مالکیت روانشناختی به گونه کلی و یک بعد از آن(مالکیت روانشناختی مبتنی بر سازمان) با تعهد عاطفی ارتباط مثبت معناداری هست.اضافه براین مالکیت روانشاختی مبتنی بر سازمان پیش بین بهتری نسبت به مالکیت روانشناختی مبتنی برشغل ،برای متغیر تعهد عاطفی به شمار می رود.بین مالکیت روانشناختی  وهردو بعد آن با میل به ماندن ارتباط معناداری به دست آمد و همچنین مالکیت روانشاختی مبتنی بر سازمان ،تعهد عاطفی ومیل به ماندن در شفل را بهتر پیش بینی کرده می باشد(آذرنوش وهمکاران،1391).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد