دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه فیزیولوژیک[1]

بر طبق نظریه پردازان انگیزشی معاصر (برلین[2]، 1960، 1967؛ فیسک و مدی[3]، 1961)، افراد برای حفظ سطحی بهینه از انگیختگی کوشش می‌کنند. دامارد- فرای و لیرد[4] (1989)دو نظریه­ی کاملاً متفاوت از تأثیر برانگیختگی دربروز خستگی را ابراز می‌کنند. دیدگاه اول می‌گوید که خستگی حالتی می باشد که در آن سطح تحریک و انگیزش خارجی به نحو نامطلوبی پائین می باشد، ومنجر به ایجاد سطح پایین انگیزش درونی می گردد. و دیدگاه دوّم مؤید این نکته می باشد که تحریک خارجی پایین باعث ایجاد انگیختگی درونی بالا می گردد تا انگیختگی پایین محیط بیرونی را جبران کند و به متمرکز کردن توجّه و حواس فرد کمک کند.

مطالعات خستگی و تغییرات فیزیولوژیکی در زمینه‌ی  برانگیختگی (پاسخ‌های ناگهانی پوست[5]، فشار خون[6]، مصرف اکسیژن[7]) نتایج متنقاضی را ایجاد کرده­اند. برای مثال، مطالعات زیادی وجود داردکه افزایش خستگی ( وضعی)، را متناظر با افزایش در علائم فیزیولوژیک انگیختگی گزارش کرده‌اند (برلین، 1960؛ هیل، 1975؛ لندن[8]، شوبرت[9]، و واشبرن[10]، 1972)، و مطالعاتی هست که افزایش خستگی را متناظر با کاهش در علائم فیزیولوژیک انگیختگی گزارش کرده‌اند (گی ویتز[11]، 1966؛ تکری[12]، بی لی، و تاچ استون، 1977)، و همچنین تحقیقاتی هست که افزایش خستگی را متناظر با افزایش و کاهش توأم در انگیختگی گزارش کرده‌اند (بی لی، تکری، پیرل و پاریش[13]، 1976؛ سیدل و اسمیت[14]، 1974).

طرفداران تفسیر خستگی به عنوان شرایطی از انگیختگی خودکار تشدید شده پیشنهاد می‌کنند که عوامل اصلی خستگی عبارتنداز: بی‌قراری[15]، ناکامی[16]، اذّیت و آزار[17]، تهییج[18]، و فشار روحی[19].
(بارمک[20]، 1937؛هیل و پرکنیز[21]، 1985؛ استا گنر[22]، 1975)، در حالیکه طرفداران وضعیت پایین انگیختگی عقیده دارند که عوامل خستگی عبارتنداز: حواسپرتی[23]، خیالبافی[24]، خطاهای عملکردی[25] ، خمیازه[26]، و خواب آلودگی[27] (همیلتون،1981؛ میکولاس و ودانوویچ[28] ،1993). شواهد تجربی متناقضی هست که نشان می‌دهند خستگی ازطریق کاهش و افزایش انگیختگی قابل تشخیص نیست.

 هیل و پرکنیز (1985) پیشنهاد می­دهند که خستگی هم از طریق یک عامل شناختی (یعنی، یکنواختی ذهنی[29]) و یک عامل عاطفی (یعنی، ناکامی) مشخص می گردد، امّا هیچگونه عامل روانشناختی مشخصی برای این مسئله وجود ندارد.  و همچنین عنوان می‌کنند که” فعالیت‌های جالب در فرد خشنودی هیجانی ایجاد می کند” و “فعالیت‌های ملال آور در فرد سطح بالایی از ناکامی ایجاد می کند.” این محققان چنین استدلال می‌کنند که” هنگامی که تحریک و انگیزش به عنوان یکنواختی روحی استنباط می شوند و هنگامیکه رضایت خاطرمطلوب فرد به کمترین حد خود می‌رسد” خستگی افزایش می‌یابد و نتیجه‌ی آن حد بالایی از خستگی و فرسودگی می باشد (هیل و پرکینز

[1]– Physiological Perspective

[2]-Berlyne

[3]– Fiske

[4]-Damrad – Frye And Laird

[5]– Galvanic Skin Response

[6]– Blood Pressure

[7]– Oxygen Consumption

[8]– London

[9]– Schubert

[10]-Washbum

[11]-Geiwitz

[12]-Thackray

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[13]– Pearl & Parish

[14]-Siddle&Smith

[15]– Restlessness

[16]-Frutration

[17]– Doodling

[18]– Irritation

[19]– Emotional

[20]-Barmack

[21]– Hill & Perkins

[22]-Stagner

[23]– Wandering Attention

[24]– Daydreaming

[25]– Performance Errors

[26]– Yawning

[27]– Sleepiness

[28]-Mikulas

[29]– Subjective Monotony

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد