دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

پیش آیند ها و پیامد های اشتیاق شغلی از دیدگاه شوفلی و همکاران

تاکید بر پیشایند ها و پیامد های اشتیاق از آن جهت مهم می باشد که نتایج علی و معلولی می توانند سهم بسیاری از مطالعات احتمالی آینده را هدایت کند.

اشتیاق شغلی ارتباط مثبت با منابع شغلی دارد. منابع شغلی آن جنبه های کار می باشد که می تواند تقاضاهای کاری را کاهش دهد، رسیدن به اهداف شغلی را تسهیل می کند، و می تواند رشد شخصی، یادگیری  و پیشرفت را تحریک کند. برای مثال، اشتیاق شغلی ارتباط مثبتی با طرفداری های اجتماعی از طرف همکاران و ناظران، وجود بازخورد عملکردها، هدایت، کنترل و مدیریت کار، تنوع مسئولیت ها و آموزش استعداد ها و امکانات دارد (دمروتی و دیگران، 2001، سالانوا وهمکاران، 2001، شوفلی و باکر، 2004، شوفلی و همکاران، 2005) به نظر می رسد که اگر منابع کاری در دسترس  باشند به احتمال زیاد کار مندان احساس اشتیاق می کنند، اما آیا منابع کاری می توانند سطوح اشتیاق کارمندان را پیش بینی کنند؟ یک مطالعه طولی (باکر، اووما[1] و ون دیرن[2]، 2004) در بین کارمندان شرکت بیمه نشان داد که در واقعه طرفداری های اجتماعی از سوی همکاران و خود مختاری در کار ارتباط مثبتی باسطوح اشتیاقی که در طی دو سال بعد اندازه گیری گردید دارند. به علاوه در همین تحقق ارتباط علی معلولی معکوس نیز نظاره گردید. بدین معنی که همیشه کارمندان مشتاق در بهره گیری از منابع شغلی شان موفق اند. این نشان دهنده یک ارتباط دو طرفه بین منابع شغلی و اشتیاق شغلی می باشد. همانطور که در زیر خواهیم دید این قبیل ارتباط های دو طرفه در اغلب موارد نظاره شده می باشد (به نقل از شوفلی و سالانوا ، 2007).

این ارتباط مثبت بین منابع شغلی و اشتیاق با نظریه به خصوصیات شغلی در یک راستا می باشد (هاکمن و اولدهام[3]، 1980). این نظریه فرض می کند که خصوصیات شغلی عمومی از قبیل تنوع مهارت ها، خود مختاری و باز خورد، پتانسیل انگیزشی دارند و نتایج مثبتی را نوید می دهند که این انگیزش درونی با مفهوم ما از اشتیاق شغلی بسیار شبیه می باشد.درهمین راستا نظریه خود مختاری [4] (اراده آزاد) راین و دیسی [5] (2000) فرض می کند که منابع شغلی نیازهای اساسی انسانی را از قبیل نیاز به خود مختاری (استقلال) کفایت و تعلق خاطر را ارضا می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در نتیجه بافت کاری که منابعی رااز قبیل کنترل شغلی (استقلال) بازخورد (کفایت) و طرفداری اجتماعی  (وابستگی) را تامین کند سر زندگی و نشاط را افزایش می دهد وانگیزش درونی را بالا می برد (راین و فردریک[6]، 1997).

[1]-Euwema

[2]-Van Dieren

[3]Hackman &Oldham

[4]-Self-Determination Theory

[5]-Ryan&Deci

[6] – Frederick

7– Sonnentag

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد