دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشایندهای اشتیاق شغلی کان:

همانطور که کان (1990) اظهار کرده می باشد اشتیاق فرد به تأثیر به سه وضعیت روانشناختی، معناداری، امنیت و در دسترس بودن منابع فیزیکی، شناختی و هیجانی بستگی دارد. وضعیت روانشناختی تجربه معناداری به عنوان یک حالت روانشناختی مهم شناخته شده می باشد که بر انگیزش کاری درونی اثر می گذارد. افراد هنگامی معناداری را تجربه می کنند که احساس ارزشمندی، سودمندی و با ارزش بودن در کار را نمایند، در حالی که فقدان معناداری می تواند به بیگانگی و عدم اشتیاق منجر گردد (آکتوف[1]، 1992). دومین پیشایند، اشتیاق که توسط کان (1990) پیشنهاد شده می باشد امنیت روانشناختی می باشد که آن را به عنوان احساس توانمندی برای نشان دادن و بکار گرفتن خود بدون ترس از نتایج منفی برای خودپنداره، وضعیت و یا جایگاه  کاری تعریف کرده می باشد. احساس امنیت با جایگاه های ارتباط دارد که قابل پیش بینی، همسان، واضح و غیرتهدیدزا هستند و شرکت کنندگان حد و مرزهای رفتار قبول و پذیرفتنی را می دانند. در دسترس بودن روانشناختی سومین پیشایند اشتیاق می باشد که چنین تعریف می گردد، حس برخورداری از منابع فیزیکی، شناختی و هیجانی برای اشتیاق فردی، اندازه اشتیاق وابسته به منابع که افراد ادراک برخورداری از آنها را دارند، متفاوت می باشد (کان، 1990).

به گونه اختصار کان (1990) سه شرایط روانشناختی- معناداری، امنیت و در دسترس بودن منابع را به عنوان عوامل تعیین کننده اشتیاق فرد به کارش پیشنهاد کرده می باشد. در ادامه دیگر پیشایندهای اشتیاق مانند شخصیت و طرفداری سازمانی مطرح می شوند.

شخصیت: تقریباً همه پژوهشگران با این موضوع موافق هستند که شخصیت را می توان به خوبی با مدل پنج عاملی (FFM) پنج عامل بزرگ که شخصیت را در پنج طبقه مجزا جای می دهد، پوشش دارد (دیگمن، 1990). این عوامل عبارتند از:

  • روان نژندی (مانند اضطراب، خصومت ورزی، افسردگی و عدم امنیت)
  • برونگرایی (مانند معاشرتی، پر حرف، با انرژی)
  • تجربه گرایی (مانند خیالپرداز، کنجکاو، دارای فکر باز)
  • توافق پذیری (مانند قابل اعتماد، سخاوتمند، مهربان)
  • وجدان گرایی (مانند سختکوشی، مسئولیت پذیری، قابل اعتماد (کاستا و مک کر[2]ا، 1992).

پژوهش های بسیاری ارتباط بین شخصیت و رفتار کارکنان را مطالعه کرده اند. از بین پنج عامل بزرگ شخصیت، روان نژندی و وجدانگرایی از مهم ترین همبسته های عملکرد شغلی در بین کلیه مشاغل به شمار می رود که مشخص شده می باشد ارتباط بین وجدان گرایی با عملکرد شغلی کمی قوی تر می باشد. برعکس، سه صفت دیگر برونگرایی، توافق پذیری و تجربه گرایی از پیش بین های احتمالی عملکرد شغلی محسوب می شوند که صرفاً در بعضی مشاغل و یادر معیارهای محدود با موفقیت ارتباط دارند (باریک و همکاران[3]، 2001).

[1].Aktouf

[2] – Mc Crae & Casta

[3] – Barrick Et Al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد