دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد اشتیاق شغلی از دیدگاه کان

2-2-1-3- بعد فیزیکی:

هنگامی که افراد به تأثیر اشتیاق داشته باشند، خود را به شکل فیزیکی ابراز کرده و در آن تأثیر بکار می گیرند. بعد فیزیکی با اعمال کوشش در شغل نشان داده می گردد. این اعمال کوشش می تواند دارای دامنه ای از اشتیاق پایین تا کوشش شدید فیزیکی و روانی باشد. پس اشتیاق فیزیکی افراد تا حدی به اقتضائات بافتی یا روانی و فیزیکی تأثیر ارتباط پیدا می کند. کان پیشنهاد کرده می باشد که انرژی فیزیکی را می توان به دامنه ای از فعالیت های مختلف شامل فعالیت های مربوط به وظیفه، خارج از وظیفه و خودتنظیمی تقسیم نمود. با این حال هنگامی که افراد به تأثیر خود مشتاق هستند، انرژی فیزیکی به انجام تکالیف تأثیر اختصاص می یابد (کان، 1990).

در بکار بردن و بهره گیری از انرژی که بطور اساسی بعد فیزیکی اشتیاق شغلی کان را در برمی گیرد، مفهوم اساسی کوشش مطرح می گردد. پژوهشگران کوشش را با سه مولفه مدت (تعهد زمان) شدت (این نیرو یا انرژی صرف  شده در هر واحد زمانی) و جهت مرتبط دانسته اند (کانفر[1]، 1990. در پژوهش های قبلی ارتباط مثبت بین کوشش (اندازه زمان سپری شده توسط فرد برای انجام یک تکلیف) و عملکرد نظاره شده می باشد . هر چند این یافته ها کوشش را به عنوان زمان صرف شده برای انجام یک تکلیف درنظر گرفته اند، این ارتباط به اندازه ارتباط بین بین کوشش و اشتیاق شغلی، خطی و مستقیم نیست به این معنا که کوشش به معنای زمان سپری شده برای انجام یک تکلیف به گونه کامل نمی تواند مقصود اشتیاق به تأثیر از دیدگاه کان را دربرمی گیرد و آن را پوشش دهد. بلکه کوشش به عنوان زمان سپری شده صرفاً منعکس کننده حضور تأثیر فرد و نه اشتیاق به تأثیر می باشد. اندازه گیری بعد فیزیکی اشتیاق در قالب زمان سپری شده در تأثیر با چالش هایی روبروست. زیرا بسیاری از افراد ساعات معینی را به گونه ثابت در سرکار سپری می کنند. در نتیجه کوشش آنان با اندازه زمان سپری شده در سرکار خارج از کنترل آنهاست. کانفر (1990) یک  مقیاس ارائه کرده می باشد که فرضیات نظری کان در مورد بعد فیزیکی اشتیاق را پوشش می دهد. وی با پرسیدن این سوال از افراد که تا چه اندازه در کار خود به کوشش و کوشش می پردازند، به اندازه گیری کوشش پرداخته می باشد. این شیوه پرسش نشان دهنده جدیت و شدت سرمایه گذاری انرژی افراد در انجام تأثیر هایشان می باشد و از این رو یک شاخص کاملتر از اندازه اشتیاق فیزیکی آنها با تأثیر هایشان به شمار می رود. پژوهش ها نشان داده که کوشش اندازه گیری به عنوان جدیت و شدت ارتباط معناداری با عملکرد دارد (براون و لیف[2]، 1996؛ به نقل از ریچ، 2006).

[1].Kanfer

[2].Brown& Leigh

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شناخت و توصیف وضعیت میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2) شناخت و توصیف وضعیت استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آن با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

2-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های استعداد خستگی شغلی وتحلیل ارتباط آنها با اشتیاق شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3) شناخت و توصیف وضعیت اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آن با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

3-1) شناخت و توصیف وضعیت مولفه های اشتیاق شغلی وتحلیل ارتباط آنها با میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4)شناخت وتوصیف ارتباط بین استعداد خستگی شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

4-1) شناخت و توصیف ارتباط بین مولفه های استعداد خستگی شغلی با  میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین استعداد خستگی شغلی با اشتیاق شغلی و میل به ماندن کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید