عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1 مقدمه

در فرآیند هر پژوهش نتایج پژوهش اهمیت بسزایی دارد، زیرا که نتیجه گیری‌های پژوهش می‌تواند بنایی برای رفع معضلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد. پس از آزمون فرضیه‌های مختلف، پذیرش یا عدم پذیرش یک فرضیه، صرفاً در حدود حوزه نمونه مورد مطالعه و بر اساس روش پژوهش حاصل شده می باشد. به علاوه، محقق در انجام پژوهش سطحی از خطا را برای پژوهش پذیرفته می باشد که از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در چهار فصل گذشته کلیات موضوع پژوهش، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش‌های جمع آوری داده‌ها، روش شناسی پژوهش و همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها تشریح گردید. در این فصل اختصار نتایج و نتایج کلی حاصل از پژوهش با ذکر علت های اظهار خواهد گردید، سپس پیشنهاداتی بر اساس نتایج پژوهش ارائه می گردد. در پایان محدودیت‌ها و تنگناهایی اظهار خواهد گردید که در انجام این پژوهش و تعمیم نتایج آن وجود داشته می باشد.

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، آغاز به تفکیک نتایج هر فرضیه تصریح نموده و سپس به نتیجه حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش پرداخته می گردد.

5-2-3 مطالعه فرضیه اصلی اول

«بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد ارتباط وجود معناداری دارد.»

مطالعات انجام شده بر روی شرکت‌های نمونه در بازه زمانی مورد نظر و تحلیل‌های آماری که در فصل چهارم در جدول (4-11) بدست آمده می باشد، ضریب همبستگی بین هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد برابر با 107/0 می‌باشد پس بین این دو متغیر همبستگی معناداری وجود ندارد. همین گونه با در نظر داشتن نتایج فصل چهارم و نگاره (4-12)، بین هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد ارتباط‌ی خطی معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش ابراهیمیان و همکاران (1389)، بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های اختیاری غیرعادی ارتباط معنی‌داری نظاره نشده می باشد با یافته های این پژوهش مطابقت دارد، حجازی و قیطاسی (1390)، نشان می‌دهد که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار هموارسازی سود نسبت به اقلام تعهدی کل، توانایی بیشتری در تبیین عدم اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری دارند.

5-2-2 مطالعه فرضیه اصلی دوم

«بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ ارتباط وجود معناداری دارد.»

با در نظر داشتن نتایج فصل چهارم و نگاره (4-13)، دیده می گردد که، ضریب همبستگی بین دو متغیر هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ شرکت مساوی 023/0 بوده، لذا همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی‌گردد، و بین این دو متغیر همبستگی معناداری وجود ندارد. با در نظر داشتن مقدار t های محاسبه شده و نیز ضریب تعیین تعدیل شده در نگاره شماره (4-14)، بین هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ ارتباط‌ی معناداری وجود ندارد. در نتیجه فرضیه حاضر مورد تایید قرار نمی‌گیرد. نتایج پژوهش عدیلی و همکاران (1392)، مبنی بر این که بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود ارتباط مستقیم هست مطابقت ندارد،زیرا مقادیر آماره دوربین-واتسون درفاصله بین 5/1 تا5/2 قراردارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  •  آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد ارتباط هست؟
  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ ارتباط هست؟
  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله افول ارتباط هست؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید