تکه هایی از این پایان نامه :

قیود

مساله استراتژی بهینه قیمت دهی مقید به قیود مختلفی می باشد که مهمترین آنها به تبیین زیر می‌باشند :

3-6-2-1- محدودیت تولید ژنراتورها

ارتباط زیر چگونگی در نظر گرفتن این قید را نشان می‌دهد. بر اساس این ارتباط توان تولید شده توسط ژنراتور بایستی در یک محدوده قابل قبول قرار داشته باشد.

و   به ترتیب حداقل و حداکثر توان مجاز قابل تولید توسط ژنراتور می باشد.

3-6-2-2- قید حداقل زمان خاموش و روشن بودن ژنراتورها [28]

این قید مشخص می کند که ژنراتور مورد نظر پس از روشن/خاموش شدن چه مدت بایستی در وضعیت موجود باقی بماند تا بتواند تغییر وضعیت بدهد. ارتباط (5) چگونگی در نظر گرفتن این محدودیت را نشان می‌دهد.

 : پارامتر باینری می باشد که مقدار آن  اعداد {0,1} می باشد. در صورت 0 بودن بیانگر خاموش بودن ژنراتور و در صورت 1 بودن بیانگر روشن بودن ژنراتور می باشد. سایر پارامترها به صورت زیر می‌باشند.    و  به ترتیب حداقل زمان لازم برای خاموش ماندن و روشن ماندن ژنراتور می‌باشد.

پارامترهای  و   اعداد مثبتی هستند که به ترتیب تعداد ساعات روشن بودن و خاموش بودن ژنراتور را تا زمان t نشان می‌دهند. با هر بار تغییر وضعیت ژنراتور مقادیر این پارامترها صفر می گردد و از آن ساعت دوباره برای وضعیت جدید شمارش می گردد. برای محاسبه این پارامترها از ارتباط زیر بهره گیری شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word