تکه هایی از این پایان نامه :

ساختار سیستم تولید توان خورشیدی

ساختار سیستم های تولید توان خورشیدی را به شیوه های مختلفی می توان پیاده سازی نمود. به گونه کلی ، این ساختار ها مطابق شکل ( 23-3) قابل نمایش می باشد . این ساختار به سه بخش پانل خورشیدی ، مبدلبهکنترل و ردیاب نقطه حداکثر توان قابل تقسیم می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل3-24:بلوک دیاگرام سیستم تولید توان خورشیدی

31-5--مبدلبه

انواع مختلفی از مبدل های مبدلبه هست، اما به علت پایین بودن ولتاژ خروجی سلول خورشیدی به گونه معمول از مبدل افزاینده  ولتاژ ، در ساختار سیستم تولید توان خورشیدی بهره گیری می گردد. علت بهره گیری از مبدل افزاینده علاوه بر افزایش ولتاژخروجی سیستم، متغیر بودن مقاومت ورودی مبدل با تغییرسیکل کاری سیگنالاعمالی می باشد. این ویژگی مبدل این قابلیت را می دهد که با تغییر سیکل کاری بتوان ولتاژنقطه کار سلول خورشیدی را عوض کرد[56].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word