تکه هایی از این پایان نامه :

عوامل تعیین کننده دمای سلول

به گونه کل، می توان عوامل تعیین کننده دمای سلول خورشیدی را به سه نوع عامل تقسیم نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1)تابش

2)تلفات الکتریکی

3)رسانش گرمایی و همرفتی

تابش نوعی انتقال انرژی می باشد که این انتقال انرژی ازیک منبع انرژی (مثلا خورشید) به یک جسم دیگر (مثلا سلول خورشیدی) صورت می پذیرد.هر جسم مقداری ازانرژی تابشی را جذب و مقداری از آن را انعکاس می دهد . انرژی تابشی جذب شده به انرژی دیگری تبدیل می گردد[41]. در سلول خورشیدی مقداری از این انرژی تابشی جذب شده توسط اقدام فتوولتائیک به انرژی الکتریسیته و مقدار دیگر آن به انرژی گرمایی تبدیل می گردد. انرژی گرمایی ناشی از تابش که به صورت کامل جذب گردد، به صورت ارتباط (18-3) قابل محاسبه می باشد:

(3-18)

در ارتباط (18-3) انرژی گرمایی ناشی از تابش ، مساحت سطح و  زمان می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word