تکه هایی از این پایان نامه :

-1-4مقدمه

عملکرد هر سیستم قدرت توسط شبیه سازی و آزمایش های عملی تایید می گردد.در شبیه سازی با نرم افزار، ساختار  مداری  وکنترلی سیستم قدرت به صورت مجازی طراحی می گردد و پارامترهای سیستم اندازه گیری می گردد. به این ترتیب با فرضیات موجود در نرم افزار، کارایی سیستم  و بخش کنترل تائید می گردد. شبیه سازی مربوط به این پایان نامه، در محیط سیمولینک نرم افزار متلب انجام شده می باشد. انعطاف پذیری، جامع بودن و ابزارهای تحلیلی قوی، این نرم افزار را در عرصه تحقیقات دانشگاهی بی رقیب نموده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-2-4نمودار بار متغیر

در سیستم مورد مطالعه چهار واحد بار هست . یکی بار مقاومتی ،دیگری از نوع القایی با توان نامی 450 مگاوات و دیگری سنکرون می باشند. همچنین برای ایجاد تنش بیشتر در فرکانس ،توان مکانیکی بار موتور متصل به شین 5  متغیر می باشد که منحنی بار در شکل(5-1) ارئه شده می باشد که این داده ها نیز واقعی هستند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word