عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6  قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

3-6-1 قلمرو مکانی پژوهش

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد مطالعه قرار می دهد.

3-6-2 قلمرو زمانی پژوهش

دوره زمانی این پژوهش با در نظر داشتن در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های پژوهش و محدودیت های هزینه و زمان، 5 ساله و از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1391 می باشد.

3-6-3 قلمرو موضوعی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش، مطالعه ارتباط بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین تاثیر متغیرهای چرخه عمر شرکت (رشد، بلوغ، افول) را بر روابط میان هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  •  آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد ارتباط هست؟
  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ ارتباط هست؟
  • آیا بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله افول ارتباط هست؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید