تکه هایی از این پایان نامه :

مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق( دیسپاچینگ[1] ) :

راهبری شبکه سراسری برق کشور و اطمینان از شرایط بهره­برداری ایمن از شبکه برعهده این مرکز می باشد. و تمام فروشنده­ها و خریدارها و نیروگاه­ها و شرکت­های توزیع موظف به تبعیت  از آن هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ت) شرکت ارائه­کننده خدمات انتقال: عبارت می باشد از هر یک از شرکت­های برق منطقه­ای و یا سایر شرکت­های مالک شبکه که خدمات انتقال مورد نیاز را مطابق مفاد آیین­نامه ارائه می­نمایند.

فروشنده و خریدار دو غیر از اساسی هر بازار برق می­باشند، که در ایران شرکت­های برق منطقه­ای، آب منطقه­ای، سازمان آب و برق خوزستان و یا مالکین تأسیسات تولید برق، فروشنده به مدیر بازار می­باشند و خرید برق در شبکه برای توزیع بین مشترکین توسط شرکت­های برق منطقه­ای صورت می­گیرد.

[1] Dispatching

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word