عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

مشخصات واحد تولید بادی

واحد تولید بادی که در واقع یک  مزرعه بادی می باشد ، شامل 60 توربین بادی با توان  5/1 مگاواتبرای هریک ازآنها می باشد،که در مجموع400 مگاوات تولید خواهند نمود.دراین نیروگاه از ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه[1] بهره گیری شده می باشد .ژنراتور های القایی دو سو تغذیه که رایج ترین نوع ژنراتورهای بادی هستند ،میرایی نوسانات ضعیف شبکه را افزایش می دهند،از سویی دیگر میرایی نوسانات درون ناحیه ای را کاهش می دهند. مبدل بکار رفته از نوع  AC/DC/AC می باشد که یکی مبدل سمت شبکه و دیگری مبدل سمت روتور می باشد و  وظیفه تزریق توان را به شبکه به عهده دارند. مبدل ها با مدولاسیون پهنای  پالس [2] کنترل می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که قبلا گفته شده بود روش کنترلی تزریق  توان در این بخش هم بکار رفته می باشد. بطوریکه کنترلر با تعیین توان مرجع با در نظر داشتن اندازه انحرافات فرکانسی و مقایسه آن با توان اندازه گیری شده، پالس تولید کرده ومبدل اقدام می کند.

خاطر نشان می گردد سرعت باد ورودی برای این نیروگاه بر اساس دادههای واقعی [46] بوده و این مساله نوسان ایجاد شده در فرکانس را تشدید کرده و شرایط شبیه سازی را به حالت واقعی نزدیکتر میسازد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word