تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فصل قبل مروری بر مطالات انجام شده در زمینه استراتژی بهینه قیمت دهی انجام گردید. در این فصل با در نظر داشتن روشهای پیشنهادی در مقالات مطالعه شده، روشی ارائه می گردد که بتواند اهداف مورد نظر این پژوهش را پوشش دهد. پس از تجدید ساختار در صنعت برق در سالهای اخیر، نهادهای جدیدی در صنعت برق ایجاد شدند. همچنین نهادهای قدیمی تأثیر جدیدی پیدا کردند. مثلا ژنراتورها به عنوان تأمین کنندگان برق در بازار برق شرکت کرده و برق خود را می فروشند. بارها نیز به عنوان خریدران برق در بازار شرکت کرده و برق خود را از بازار خریداری می کنند. دراین راستا سود و زیان ژنراتورهای شرکت کننده در بازار تا حد زیادی به توانایی آنها در شناخت بازار بستگی دارد. پیشنهاد ژنراتورها به بازار برق تأثیر زیادی در سود نهایی آنها دارد. البته این تأثیر با در نظر داشتن نوع اجرای بازار متفاوت می باشد اما در نهایت یک استراتژی خوب در پیشنهاد قیمت دهی به بازار می تواند سود یک تولید کننده را در بلند مدت به مقدار قابل توجهی افزایش دهد. حال اینکه هر ژنراتور چه حجم از انرژی را در چه قیمتی و در چند پله به بازار عرضه کند خود مسئله ای می باشد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. اگر قیمت پیشنهادی به بازار زیاد باشد ممکن می باشد تولید کننده برنده نشود و فرصت فروش برق را از دست بدهد. همچنین اگر قیمت پیشنهادی پائین باشد ممکن می باشد قیمت بازار پائین آمده و فرصت بدست آوردن سود بیشتر از دست برود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word