عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

مدلسازی واحد تولید حرارتی برای مطالعه پاسخ فرکانسی

سیستم قدرت ماهیتی به شدت غیر خطی متغیر با زمان دارد. با این حال برای تجزیه تحلیل مسئله کنترل فرکانس، اغتشاشات تغییر بار شبکه را با یک تابع خطی سازی شده و درجه پایین مدل میکنیم. در مقایسه با دینامیک ولتاژ و زاویه روتور، دینامیک اثرگذار بر فرکانس نسبتا آهسته اقدام می کند به طوری که در بازه چند ثانیه تا چند دقیقه میباشد.

برای در نظر گرفتن دینامیک سیستم در محاسبات، اعم از دینامیک های سریع و آهسته، [52] و با در نظر گرفتن جزییات دقیق دینامیکی تولید و بارها، مدلسازی مشکل شده و به روشهای پیچیده ی محاسبات عددی نیاز می باشد. [53]  حال اگر از دینامیک سریع روتور و ولتاژ چشم پوشی گردد، معادلات ساده تر میگردد.  در این قسمت با بهره گیری از این ساده سازی ها مدلی کاربردی برای پاسخ فرکانسی ارائه میگردد که در شکل 3-3 نشان داده شده می باشد. در این مدل فرض بر داشتن تنها یک ناحیه برای کنترل  فرکانس می باشد که سپس در ادامه برای حالات کلی تر تعمیم داده میشود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word