تکه هایی از این پایان نامه :

تابع هدف مسئله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی از طرح مسئله استراتژی بهینه قیمت دهی افزایش سود بازیگر می باشد. لذا تابع هدف مسئله بر اساس افزایش سود بازیگر تعریف می گردد. سود بازیگر نیز به صورت زیر محاسبه می گردد .

هزینه – درآمد = سود

درآمد بازیگر شامل موارد مختلفی می باشد که از آن جمله می توان درآمد حاصل از فروش برق در بازار، درآمد حاصل از فروش خدمات جانبی ، درآمد حاصل از فروش قراردادی برق به مشتریان و… را نام برد. در این پژوهش درآمد حاصل از فروش برق در بازار مورد نظر می باشد و هزینه های محاسبه شده نیز شامل هزینه تولید برقی می باشد که از طریق بازار عرضه شده می باشد.

مسائل زیر در تعیین هزینه ها و درآمد ها لحاظ گردد :

  • در نظر گرفتن نرخ خروج اضطراری ژنراتور
  • در نظر گرفتن هزینه خاموشی و روشنی ژنراتور

مورد اول به این دلیل اهمیت دارد که ممکن می باشد ژنراتور به علت های مختلفی از مدار خارج گردد و در این صورت پیش بینی تولید کننده در بدست آوردن سود سخت و پیچیده می گردد. لذا بهتر می باشد این امر در تعریف مسئله لحاظ گردد. مورد دوم نیز به این دلیل اهمیت دارد که با در نظر گرفته هزینه خاموش و روشن کردن ژنراتور ممکن می باشد یک تولید کننده ترجیح بدهد برق خود را با قیمت کمتری بفروشد تا اینکه در ساعات ارزانی برق ژنراتور خود را خاموش کند. لذ این مورد نیز در تعریف مسئله تأثیر گذار می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word