تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعه مقالات

در مرجع [16] مدلسازی پیشنهاد بهنیه قیمت دهی توسط تولید کنندگان در بازار برق با ساده سازی هایی اظهار شده می باشد. در این مقاله مسئله استراتژی قیمت دهی بهینه توسط معادلات دیفرانسیل تعریف و با حل آن سود پیشنهاد دهنده خاصی ماکیزمم می گردد. نتیجه حاصل بیانگر این موضوع می باشد که قیمت پیشنهادی بایستی بیشتر از هزینه حدی ژنراتورها باشد. همچنین نتایج این مقاله نشان می دهند که مقدار سود یک بازیگر که مسئله قیمت دهی بهینه برای آن حل می گردد به موارد زیر بستگی دارد :

  • احتمال برنده شدن سایر بازیگران
  • هزینه حدی تولید عمومی سایر بازیگران
  • اندازه بار و تعداد شرکت کنندگان در بازار

در این مقاله شرکت کنندگان پیشنهاد قیمت دهی خود را در یک پله به بازار عرضه می کنند و مقدار بار توسط M  پله نمایش داده شده می باشد. پیشنهاد قیمت دهی سایر بازیگران به صورت عدد رندمی در بازه [c1,c2] در نظر گرفته شده می باشد و تابع چگالی احتمال آنها به صورت توزیع نرمال در نظر گرفته شده می باشد.

در مرجع[17] برای حل مسئله استراتژی قیمت دهی بهینه تابع پیشنهاد قیمت ژنرتورها به صورت یک تابع خطی به صورت زیر در نظر گرفته شده می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word