تکه هایی از این پایان نامه :

PSO پایه

بر اساس پیش زمینه بالا کندی و ابرهارت روش PSO پایه را برای شبیه سازی حرکت پرندگان در فضای دو بعدی ارائه داده اند [30]. در این روش وضعیت هر ذره به وسیله مکان و سرعت آن در فضای دو بعدی اظهار می­گردد. در این شبیه سازی هدف بهینه کردن یک تابع هدف می باشد. هر فرد بهترین ارزش خود را تا به حال و هم چنین مکان آن را می داند که این اطلاعات همانا تجربه شخصی هر فرد می باشد. به علاوه هر فرد بهترین ارزشی که تا به حال گروه به آن دست پیدا کرده می باشد را می داند که این اطلاعات همانا اطلاع افراد از نحوه عملکرد افراد پیرامون خود می باشد.

هر فرد کوشش می کند تا مکان خود را بر اساس اطلاعات زیر تغییر دهد:

  • مکان فعلی،
  • سرعت فعلی،
  • فاصله مکان فعلی از بهترین مکان خودش تا به حال،
  • فاصله مکان فعلی از بهترین مکان گروه تا به حال.

این تغییر را می توان با ایده سرعت (مقدرا تغییر در مکان ذره) و با معادلات زیر مدل نمود:

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که در آن  سرعت ذره i  ام در تکرار k ام،  تابع وزن دار،  ضرایب وزن دار،  یک عدد تصادفی در فاصله 0 تا 1،  مکان فعلی فرد i  ام و در تکرار k ام،  بهیترین مکان فرد i  ام و  بهترین مکان به دست آمده توسط گروه تا به حال می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word