شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

– 1-3مقدمه

در این فصل آغاز سیستم قدرت مورد مطالعه ای که در این پایان‌نامه به کار رفته، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.  سپس نحوه تولید توان توسط ژنراتور های سنکرون واحد تولید متداول اظهار می گردد و بعد از آن کنترل فرکانس در سیستم قدرت چند ناحیه ای بطور مفصل  تبیین داده خواهد گردید. همچنین روش کنترل  تولید منابع تولید بادی و فتو ولتائیک معرفی شده و سپس ساختار کلی روش پیشنهادی این پایان نامه توسط بلوک دیاگرام مربوطه تبیین داده خواهد گردید.  

3-2- معرفی سیستم قدرت مورد مطالعه

شبکه قدرت مورد مطالعه، یک سیستم پنج شینه [1]می باشد این سیستم در دو شکل ساده و تکامل یافته، به ترتیب در شکل3-1 و3-2 نشان داده شده می باشد .تفاوت وجزئیات این چیدمان[2] در ادامه تبیین داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word