تکه هایی از این پایان نامه :

کنترل فرکانس به کمک زاویه گام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود تنظیم فرکانس شبکه و کاهش نوسانات ،تحقیقاتی صورت گرفته می باشد بطوریکه در[11],[10] به تصحیح فرکانس با استراتژی کنترل زاویه گام[1] پرداخته می باشد. در این روش زمانی که سرعت باد به حداکثر مقدار مجاز می رسد یا از آن بیشتر می گردد، اندازه تولید باد در حد بالایی قفل می گردد، در این  حالت نیروگاه باد نمی تواند کمکی به تنظیم فرکانس انجام د÷هد. اگرچه معمولا  این مساله تاثیر منفی بر شبکه ندارد. در [12] به مدلسازی توربین بادی بر اساس نظریه تزریق توان[2]  تصریح شده می باشد.

[1] Pitch angle

[2] Power injection

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word