تکه هایی از این پایان نامه :

معرفی شکل اولیه سیستم قدرت بدون حضور منابع تجدیدپذیر

همانگونه که در شکل نظاره می گردد سیستم شامل پنج شین اصلی می باشد، شین بالا سمت چپ، شین اول می باشد. شین دوم در قسمت پایین سمت چپ قرار گرفته می باشد. دو شین دیگر نیز  قرار گرفته ، تنها لازم به تذکر می باشد که اگرچه در بعضی مراحل پژوهش، بنا به مقتضیات مطالعه، پاره ای ازجزییات سیستم ممکن می باشد تغییر کند، اما شکل کلی شبکه تا پایان به همین صورتی خواهد بود که در شکلها نمایش داده شده می باشد.

شکل 3-1:شکل اولیه سیستم مورد مطالعه

قسمت بالا سمت راست شکل، شین سوم هستند، به این معنی که هر دو نماینده یک شین خواهند بود. به طرز مشابه، دو شین واقع در قسمت پایین سمت راست، شین چهارم هستند. شینی که که بین شینهای سوم و چهارم قرار دارد، نماینده شین بی نهایت بوده و آنرا شین پنجم می نامیم. خاطر نشان می گردد که چند شین میان ناحیه ای نیز در سیستم تعبیه شده تا مقدار توان عبوری از خطوط انتقال بین ناحیه ای اندازه گیری گردد. این شین ها زیرا تنها وظیفه ی اندازه گیری دارند در شمار شین های اصلی سیستم قرار نخواهند گرفت و نیاز به صحبت درمورد ی آنها وجود نخواهد داشت. خاطر نشان می گردد در شکل ساده، تنها بارها و واحد های تولید بخاری در شبکه هستند و واحد تولید تجدید پذیری حضور ندارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word