تکه هایی از این پایان نامه :

هدف از انجام پژوهش

با مطالعه‌های انجام شده این نتیجه حاصل شده می باشد که در بین انرژی‌های تجدیدپذیر انرژی باد و خورشید از پیشرفت بیشتری برخوردار بوده و اکثریت تولید توان در بین انرژی‌های تجدید‌پذیر توسط این دو منبع تامین می گردد.

حضور نیروگاه های وابسته به انرژی های نو، تنش ها و نوسانات شدیدی را در توان حقیقی [1] تزریقی به شبکه، و در نتیجه فرکانس و سایر پارامترهای الکتریکی شبکه به وجود می آورد. همچنین مشخص نبودن اندازه تولید و تغییرات سریع این منابع یکی از موانع اساسی در اتصال انرژی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه سراسری می‌باشد. از اینرو برای حصول اطمینان از تعادل میان تولید و عرضه برق مورد تقاضا، محدودیت هایی هست که سبب پیچیدگی و معضلات بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر می گردد.در این شرایط بایستی راهکاری برای کنترل سیستم قدرت اتخاذ گردد تا این نوسانات دینامیکی مدیریت شده و دامنه آنها محدود گردد.

هدف اساسی از نگارش این پایان نامه تنظیم کردن فرکانس شبکه بر روی مقدار مرجع خود، آن هم با دقتی شایسته می باشد؛ به طوری که سیستم در حضور واحدهای بادی [2]و خورشیدی [3] نیز قادر به کارکرد قابل قبول بوده و نوسانات، پایداری شبکه را مورد تهدید قرار ندهند. این مساله نیازمند وجود یک کنترل کننده در سیستم می باشد تا تمام واحدهای تولید را، با تعیین مقداری مرجع برای آنها، کنترل کند

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word